آسپندوس ترکیه آنتالیا
    
ريك يكي از شهرهاي آنتاليا ترکیه میباشد و موقعیت آسپندوس " Aspendos "  مهمترين موقعیت شهر " Pamfilya " است. تئاتر آسپندوس ترکیه  كه يك دورنماي زیبا میباشد و بدون خرابی تا امروزه پابر جاست. امروزه از آسپندوس برای برگزاري جشنواره هاي مهم هنري استفاده می شود.

 

آسپندوس ترکیه آنتالیا