اختلاف ساعت ایران و ترکیه

 

 اختلاف زمانی ایران و ترکیه حدود 30 دقیقه میباشد.