درباره استانبول

این شهر از مقدس ترین شهرهای جهان به شمار می آید.این شهر موقعیت خوبی دارد و از طریق آبهای بسفر به آسیا متصل میگردد.این شهر به این جهت منحصر به فرد است که دو قاره را به هم پیوند میدهد.